Περιήγηση αντικείμενων (49 total)

Πρακτικό_15.pdf
1) Ανακοινώσεις, 2) Επί της προτάσεως διά την σύναψιν συμβάσεως του Πανεπιστημίου Πατρών μετ' Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Αλλοδαπής, δια την παροχήν τεχνικής βοήθειας, 3) Περί…

Πρακτικό_14.pdf
Δεν πραγματοιήθηκε λόγω μη συμπλήρωσης του απαιτούμενου αριθμού συμμετεχόντων

Πρακτικό_13.pdf
Δεν πραγματοιήθηκε λόγω μη συμπλήρωσης του απαιτούμενου αριθμού συμμετεχόντων

Πρακτικό_12.pdf
1) Ανακοινώσεις, 2) Κατανομή πιστώσεων, 3) Επί εισηγήσεων, αιτήσεων, προτάσεων κλπ.

Πρακτικό_11.pdf
"Μεταπτυχιακαί Σπουδαί"

Πρακτικό_9.pdf
1) Ανακοινώσεις, 2) Επί της κατανομής χώρων εις τα νέα κτίρια, 3) Σπουδαστικά θέματα, 4) Περί κατατακτηρίων εξετάσεων πτυχιούχων Ανωτάτων ή Ανωτέρων Σχολών, 5) Διάφορα θέματα, έγγραφα, αιτήσεις

Πρακτικό_8.pdf
1) Ανακοινώσεις, 2) Περί καθορισμού προτεραιότητος ιδρύσεως των εδρών των Τμημάτων Μηχανολόγων Μηχανικών και Πολιτικών Μηχανικών, 3) Σπουδαστικά θέματα, 4) Διάφορα θέματα, έγγραφα, αιτήσεις, -…

Πρακτικό_7.pdf
"Ψηφοφορία-Εκλογή"

Πρακτικό_6.pdf
1) Επικύρωσις πρακτικού υπ΄αριθ. 4, 2) Ανακοινώσεις, 3) Περί ιδρύσεως νέων θέσεων Ανωτέρου και Κατωτέρου Διδακτικού προσωπικού, 4) Πρόγραμμα Μαθημάτων, 5) Περί μορφωτικών εκδρομών εξωτερικού, 6)…

Πρακτικό_5.pdf
1) Επικύρωσις πρακτικών 2, 3 και 4, 2) Ανακοινώσεις, 3) Περί ιδρύσεως νέω θέσεων Ανωτέρου και Κατωτέρου διδακτικού Προσωπικού, 4) Περί ιδρύσεως Εργαστηρίων- Σπουδαστηρίων, 5) Σπουδαστικά , 6) Διάφορα ,…

Πρακτικό_4.pdf
1) Επικύρωσις του Πρακτικού υπ' αριθμ. 2, 2) Ανακοινώσεις, 3) Κατανομή πιστώσεων τακτικού προϋπολογισμού δι' εκδρομάς, 4) Κατάνομη πιστώσεων τακτικού προϋπολογισμού δι' έξοδα λειτουργίας…

Πρακτικό_3.pdf
1) Επικύρωσις Πρακτικού υπ' αριθμ. 2, 2) Ανακοινώσεις, 3) Σπουδαστικά , 4) Περί αριθμού εισακτέων εις την Σχολήν κατά το ακαδ. έτος 1973-1974, 5) Επί εγγράφου του Καθηγητού κ. Α. Γαληνού περί του μαθήματος…

Πρακτικό_2.pdf
1) Επικύρωσις Πρακτικού υπ' αριθμ. 1, 2) Ανακοινώσεις, 3) "Περί προσκλήσεως Επισκεπτών Καθηγητών", 4) Περί προκηρύξεως θέσενων Βοηθητικού Διδακτικού Προσωπικού, 5) Περί προγράμματος εκπαιδευτικών…

Πρακτικό_1.pdf
1) Ανακοινώσεις, 2) Συγκρότησις Επιτροπών, 3) Κατανομή πιστώσεων Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων, 4) Ανάθεσις Ασκήσεων Μηχανουργείου

Πρακτικό_9.pdf
1) Επικύρωσις πρακτικών, 2) Ανακοινώσεις, 3) Περί εκλογής καθηγητού διά την έδραν της Χημικής Τεχνολογίας, Εισηγητική Έκθεσις

Πρακτικό_8.pdf
1) Επικύρωσις πρακτικών, 2) Ανακοινώσεις, 3) Περί εκλογής καθηγητού διά την έδραν της Γενετικής, Εισηγητική Έκθεσις

Πρακτικό_7.pdf
1)Περί επικύρωσις πρακτικών, 3) Εκλογή καθηγητού διά την έδραν της Γεωλογίας, Εισηγητική Έκθεση, 4) Εκλογή καθηγητού διά την έδραν της Θεωρητικής Φυσικής, Εκθεσις

Πρακτικό_6.pdf
1)Επικύρωσις πρακτικών , 2) Ανακοινώσεις, 3) Κατανομή των περατωσάντων πρωτοετών φοιτητών εις τα τμήματα της Σχολής, 4)Αιτήσεις εγγραφής άνευ εξετάσεων εις την Σχολήν, 5) Αιτήσεις μετεγγραφής

Πρακτικό_4.pdf
1) Επικύρωσις του υπ'αριθ. 2/16-10-1968 πρακτικού συνεδριάσεως, 2) Ανακοινώσεις κ. Κοσμήτορος, 3) Μετάκλησις καθηγητών διά την διδασκαλίαν μαθηματικών μαθημάτων, 4) Προτάσεις διορισμού βοηθών, 5)…

Πρακτικό_3.pdf
Έκθεσις των καθηγητών Αλεξάνδρου Θεοδοσίου και Δημητρίου Θεοδωρόπουλου αφορώσα εις τους υποψηφίους Νικήτα Καίσαρην, Δημοσθένην Διαλέτην και Μηνά Ροϊλόν-Παπαδημητρακόπουλον προς κατάληψιν…

Πρακτικό_2.pdf
1) Επικύρωσις του υπ'αριθ. 1/9-10-1968 πρακτικού, 2) Ανακοινώσεις, 3) Συζήτησις επί των κατανομων των πρωτοετών φοιτητών εις τα τμήματα της Σχολής, 4) Προκήρυξις της έδρας της Ηλεκτρονικής, 5) Εκλογή…

Πρακτικό_1.pdf
1) Επικύρωσις του υπ'αριθ. 27/7-8-1968 πρακτικού, 2) Ανακοινώσεις, 3) Συγκρότησις τριμελούς επιτροπής κρίσεως υποψηφίων δια 0την Β΄. έδραν Μαθηματικών, 4) Ανάθεσις διδασκαλίας μαθημάτων κενών εδρών…

Πρακτικό_27.pdf
1)Ανακήρυξις υποψηφίων διά την κατάληψιν των προκηρυχθεισών ερών ήτοι: α) της κενής τακτικής έδρας των Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, β) της κενής τακτικής έδρας της Θεωρητικής Φυσικής, γ) της…

Πρακτικό_26.pdf
Περί της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής δια την εκλογήν της έδρας της Γεωλογίας
Μορφή εξαγόμενων

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2