Περιήγηση αντικείμενων (35 total)

Πρακτικό_9.pdf
1) Επικύρωσις πρακτικών, 2) Ανακοινώσεις, 3) Περί εκλογής καθηγητού διά την έδραν της Χημικής Τεχνολογίας, Εισηγητική Έκθεσις

Πρακτικό_8.pdf
1) Επικύρωσις πρακτικών, 2) Ανακοινώσεις, 3) Περί εκλογής καθηγητού διά την έδραν της Γενετικής, Εισηγητική Έκθεσις

Πρακτικό_7.pdf
1)Περί επικύρωσις πρακτικών, 3) Εκλογή καθηγητού διά την έδραν της Γεωλογίας, Εισηγητική Έκθεση, 4) Εκλογή καθηγητού διά την έδραν της Θεωρητικής Φυσικής, Εκθεσις

Πρακτικό_6.pdf
1)Επικύρωσις πρακτικών , 2) Ανακοινώσεις, 3) Κατανομή των περατωσάντων πρωτοετών φοιτητών εις τα τμήματα της Σχολής, 4)Αιτήσεις εγγραφής άνευ εξετάσεων εις την Σχολήν, 5) Αιτήσεις μετεγγραφής

Πρακτικό_4.pdf
1) Επικύρωσις του υπ'αριθ. 2/16-10-1968 πρακτικού συνεδριάσεως, 2) Ανακοινώσεις κ. Κοσμήτορος, 3) Μετάκλησις καθηγητών διά την διδασκαλίαν μαθηματικών μαθημάτων, 4) Προτάσεις διορισμού βοηθών, 5)…

Πρακτικό_3.pdf
Έκθεσις των καθηγητών Αλεξάνδρου Θεοδοσίου και Δημητρίου Θεοδωρόπουλου αφορώσα εις τους υποψηφίους Νικήτα Καίσαρην, Δημοσθένην Διαλέτην και Μηνά Ροϊλόν-Παπαδημητρακόπουλον προς κατάληψιν…

Πρακτικό_2.pdf
1) Επικύρωσις του υπ'αριθ. 1/9-10-1968 πρακτικού, 2) Ανακοινώσεις, 3) Συζήτησις επί των κατανομων των πρωτοετών φοιτητών εις τα τμήματα της Σχολής, 4) Προκήρυξις της έδρας της Ηλεκτρονικής, 5) Εκλογή…

Πρακτικό_1.pdf
1) Επικύρωσις του υπ'αριθ. 27/7-8-1968 πρακτικού, 2) Ανακοινώσεις, 3) Συγκρότησις τριμελούς επιτροπής κρίσεως υποψηφίων δια 0την Β΄. έδραν Μαθηματικών, 4) Ανάθεσις διδασκαλίας μαθημάτων κενών εδρών…

Πρακτικό_27.pdf
1)Ανακήρυξις υποψηφίων διά την κατάληψιν των προκηρυχθεισών ερών ήτοι: α) της κενής τακτικής έδρας των Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, β) της κενής τακτικής έδρας της Θεωρητικής Φυσικής, γ) της…

Πρακτικό_26.pdf
Περί της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής δια την εκλογήν της έδρας της Γεωλογίας

Πρακτικό_25.pdf
1)Επικύρωσις του υπ'αριθ. 24/5.6.1968 πρακτικού συνεδριάσεως (μόνον δια τακτικού), 2) Προκήρυξις των διά του υπ'αριθ. 301/67 Β.Δ/τος ιδρυθείσων κ ενωτικών εδρών, ήτοι α) τηε κενής τακτικής έδρας των…

Πρακτικό_24.pdf
Εκλογή κοσμήτορος δια το παν/κό έτος 1968/1969

Πρακτικό_23.pdf
1) Επικύρωσις πρακτικών, 2) Ανακοινώσεις, 3) Επί του προγράμματος του Βιολογικού Τμήματος

Πρακτικό_19.pdf
Έκτακτη συνεδρίαση κατόπιν πρόσκλησης του κ. Κοσμήτορος για εγκύκλιο της Νομαρχίας

Πρακτικό_18.pdf
1) Επικύρωσις του υπ'αριθ. 17/6.3.1968 πρακτικού. 2) Ανακοινώσεις, 3) Παρατηρήσεις τινές επ'ι του προγράμματος διαδασκαλίας (συνέχεια)

Πρακτικό_17.pdf
1) Επικύρωσις του υπ'αριθμού 16 πρακτικού συνεδριάσεως της Σχολής, 2) Ανακοινώσεις, 3) Περί απονομής Διδακτορικών Διπλωμάτων (ψηφοφορία), 4ον Παρατηρήσεις τινές εις του προγραμματισμού…

Πρακτικό_16.pdf
1) Επικύρωσις πρακτικώνν προηγούμενων συνεδριάσεων, 2) Ανακοινώσεις, 3) Περί απονομής Διδακτορικών Διπλωμάτων

Πρακτικό_15.pdf
1) Ανάγνωσις και επικύρωσις των πρακτικών των προηγούμενων συνεδριάσεων της Σχολής, 2) Ανακοινώσεις, 3) Προκήρυξις των διά του υπ'αριθ. 826/65 Β. Δ/τος ιδρυθεισών και απομεινασών κενών τακτικών…

Πρακτικό_13.pdf
1) Επικύρωσις πρακτικού, 2) Παρατηρήσεις τινές εις των αποφάσεων της Σχολής περί ανάθεσεως εντολής διδασκαλίας, 3) περί απονομής Διδακτορικών Διπλωμάτων

Πρακτικό_12.pdf
1) Επικύρωσις πρακτικών, 2) Ανακοινώσεις κ. Κοσμήτορος, 3) Περί απονομής διδακτορικού Διπλωμάτων (συνέχεια)

Πρακτικό_11.pdf
Ανακοινώσεις κ. Κοσμήτορος
Μορφή εξαγόμενων

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2