Περιήγηση αντικείμενων (945 total)

Πρακτικό_2.pdf
1) Επικύρωσις του υπ'αριθ. 1/9-10-1968 πρακτικού, 2) Ανακοινώσεις, 3) Συζήτησις επί των κατανομων των πρωτοετών φοιτητών εις τα τμήματα της Σχολής, 4) Προκήρυξις της έδρας της Ηλεκτρονικής, 5) Εκλογή…

Πρακτικό_1.pdf
1) Επικύρωσις του υπ'αριθ. 27/7-8-1968 πρακτικού, 2) Ανακοινώσεις, 3) Συγκρότησις τριμελούς επιτροπής κρίσεως υποψηφίων δια 0την Β΄. έδραν Μαθηματικών, 4) Ανάθεσις διδασκαλίας μαθημάτων κενών εδρών…

Πρακτικό_27.pdf
1)Ανακήρυξις υποψηφίων διά την κατάληψιν των προκηρυχθεισών ερών ήτοι: α) της κενής τακτικής έδρας των Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, β) της κενής τακτικής έδρας της Θεωρητικής Φυσικής, γ) της…

Πρακτικό_26.pdf
Περί της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής δια την εκλογήν της έδρας της Γεωλογίας

Πρακτικό_25.pdf
1)Επικύρωσις του υπ'αριθ. 24/5.6.1968 πρακτικού συνεδριάσεως (μόνον δια τακτικού), 2) Προκήρυξις των διά του υπ'αριθ. 301/67 Β.Δ/τος ιδρυθείσων κ ενωτικών εδρών, ήτοι α) τηε κενής τακτικής έδρας των…

Πρακτικό_24.pdf
Εκλογή κοσμήτορος δια το παν/κό έτος 1968/1969

Πρακτικό_23.pdf
1) Επικύρωσις πρακτικών, 2) Ανακοινώσεις, 3) Επί του προγράμματος του Βιολογικού Τμήματος

Πρακτικό_21.pdf
1)Επικύρωσις πρακτικών, 2) Ανακοινώσεις, 3) Επί του αριθ.54073α/15-4-1968 εγγράφου του υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, διαβιβασθέντος δια του υπ'αριθ. 705/3-5-68 έγγραφον της Διοικούσης…

Πρακτικό_19.pdf
Έκτακτη συνεδρίαση κατόπιν πρόσκλησης του κ. Κοσμήτορος για εγκύκλιο της Νομαρχίας

Πρακτικό_18.pdf
1) Επικύρωσις του υπ'αριθ. 17/6.3.1968 πρακτικού. 2) Ανακοινώσεις, 3) Παρατηρήσεις τινές επ'ι του προγράμματος διαδασκαλίας (συνέχεια)

Πρακτικό_17.pdf
1) Επικύρωσις του υπ'αριθμού 16 πρακτικού συνεδριάσεως της Σχολής, 2) Ανακοινώσεις, 3) Περί απονομής Διδακτορικών Διπλωμάτων (ψηφοφορία), 4ον Παρατηρήσεις τινές εις του προγραμματισμού…

Πρακτικό_16.pdf
1) Επικύρωσις πρακτικώνν προηγούμενων συνεδριάσεων, 2) Ανακοινώσεις, 3) Περί απονομής Διδακτορικών Διπλωμάτων

Πρακτικό_15.pdf
1) Ανάγνωσις και επικύρωσις των πρακτικών των προηγούμενων συνεδριάσεων της Σχολής, 2) Ανακοινώσεις, 3) Προκήρυξις των διά του υπ'αριθ. 826/65 Β. Δ/τος ιδρυθεισών και απομεινασών κενών τακτικών…

Πρακτικό_13.pdf
1) Επικύρωσις πρακτικού, 2) Παρατηρήσεις τινές εις των αποφάσεων της Σχολής περί ανάθεσεως εντολής διδασκαλίας, 3) περί απονομής Διδακτορικών Διπλωμάτων

Πρακτικό_12.pdf
1) Επικύρωσις πρακτικών, 2) Ανακοινώσεις κ. Κοσμήτορος, 3) Περί απονομής διδακτορικού Διπλωμάτων (συνέχεια)

Πρακτικό_11.pdf
Ανακοινώσεις κ. Κοσμήτορος

Πρακτικό_10.pdf
1) Επικύρωσις πρακτικών (αριθ. 4, 8 και 9), 2) Ανακοινώσεις κ. Κοσμήτορος, 3) Διδασκαλία του μαθήματος των Υπολογιστικών Μηχανών υπό του Καθηγητού της έδρας της Μηχανικής, 4) Περί απονομής…

Πρακτικό_9.pdf
1) Επικύρωσις πρακτικών, 2) Ανακοινώσεις κ. Κοσμήτορος, 3) Περί απονομής διδακτορικού Διπλωμάτων (Εισήγησις καθηγητού κ. Γούδα)

Πρακτικό_8.pdf
1) Επικύρωσις πρακτικών (αριθ 4,5,6 και 7), 2) Ανακοινώσεις κ. Κοσμήτορος, 3) Ανάθεσις διδασκαλίας μαθημάτων, 4) Αιτήσεις εγγραφής εις την Πολυτεχνικήν Σχολήν φοιτητών εξ Ανωτάτων Σχολών της…

Πρακτικό_7.pdf
1) Ανακοινώσεις, 2) Προκήρυξις των εδρών της Σχολής (Β' 'εδρα Φυσικής, Β' έδρα Μαθηματικού, έδρα Ηλεκτρονικής, έδρα Φυσικοχημείας, έδρα Γεωλογίας), 3) Επετηρίς της Σχολής, 4) Επιτροπή υποτροφιών, 5)…

Πρακτικό_6.pdf
1) Επικύρωσις πρακτικών προηγουμένων συνεδριάσεων, 2) Ανακοινώσεις, 3) Επετηρίς της Σχολής, 4) Προεργασία διά την προκήρυξιν των κενών τακτικών εδρών της Σχολής, 5) πρόγραμμα μαθημάτων (διδακτέα…

Πρακτικό_5.pdf
1) Επικύρωσις πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης, 2)Ανακοινώσεις, 3) Ομιληταί εορτών, 4)Επετηρίς της Σχολής, 5) Ορισμός εκπροσώπου δια την παροχήν πληροφορικών κ' LITTON, 6) Αιτήσεις εγγραφής εις την…
Μορφή εξαγόμενων

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2